Sökning: "Emelina Malmborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelina Malmborg.

  1. 1. Energiomsättning och energigivande näringsämnen hos överviktiga barn och ungdomar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

    Författare :Emelina Malmborg; [2016]
    Nyckelord :övervikt; fetma; energiförbrukning; energiintag; kostregistrering; aktivitetsregistrering; barn; ungdomar; energigivande näringsämnen;

    Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem världen över och ökar kontinuerligt. Det globala förändringarna inom kost och levnadsmönster som skett har lett till en obalans mellan energiintag och energiförbrukning och anses vara grunden till övervikt och fetma hos barn och ungdomar. LÄS MER