Sökning: "Emotionsladdade budskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emotionsladdade budskap.

  1. 1. När emotionerna tar över : en kvantitativ studie om positiva och negativa emotioners påverkan på attityd och intentioner i en välgörenhetskontext

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Jenny Hedman; Fanny Wassén; [2019]
    Nyckelord :Välgörenhet; Emotionsladdade budskap; Emotioner; Attityder; Intentioner;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker emotionsladdade budskap i annonser för ett välgörande ändamål, vilka väcker positiva emotioner respektive negativa emotioner. Närmare bestämt studeras huruvida dessa emotioner har en direkt påverkan på olika intentioner, och/eller om de medieras av attityden till behovet av hjälp. LÄS MER