Sökning: "Eric Sjöqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eric Sjöqvist.

  1. 1. Den flabbande judiska hotjazzen. En undersökning av tidningen Den svenske nationalsocialistens musik och attityd till musik, åren 1933 - 1939

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Eric Sjöqvist; [2023-08-23]
    Nyckelord :Music; Swedish national socialism; jazz; NSAP; nazi-music;

    Sammanfattning : The national socialist ideology is obsessed with race and culture. Several studies both international and from Sweden has showed a constant obsession with music and musical purity. LÄS MER