Sökning: "Eva Angel Vairo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva Angel Vairo.

 1. 1. Om Arbetsminnet : En studie om matematiklärares och speciallärares uppfattningar om arbetsminnesfunktionen i matematikundervisningen i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Eva Angel Vairo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Små Matematiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Eva Angel Vairo; Karin Ström; [2010]
  Nyckelord :föräldrar; matematisk särbegåvad elev; matematikundervisning; uppfattningar; upplevelser; Parents; mathematical special gifted student; math education; perceptions; experiences;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka hur matematiskt särbegåvade elever upplever sin matematikundervisning i skolan. För att uppnå studiens syfte har ett antal preciserade frågeställningar utarbetats, och som också har legat till grund för studiens empiriska undersökning. LÄS MER