Sökning: "Eva Hempel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Hempel.

  1. 1. Vem är Al Jolson? Kulturspecifika översättningssvårigheter i en egen översättning av Amy Hempels In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Eva Åsefeldt; [2010-01-13]
    Nyckelord :översättning; skönlitterär översättning; Amy Hempel; In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried; kulturspecifika översättningssvårigheter;

    Sammanfattning : Utgångspunkten för den här uppsatsen är en egen översättning av den amerikanskaförfattaren Amy Hempels novell In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried. Denförsta delen av uppsatsen utgörs av själva översättningen, tillsammans med enrelativt omfattande notapparat, där översättningssvårigheter av olika slag tas upp ochkortfattat diskuteras. LÄS MER