Sökning: "Felicia Archenholtz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Archenholtz.

  1. 1. Miljöns betydelse för aktivitetsengagemang inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

    Författare :Sofia Selfvén; Felicia Archenholtz; [2020]
    Nyckelord :Psykiatri och rättspsykiatri; Miljö; CMOP-E modellen; Aktivitetsengagemang; Arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Miljön inom den psykiatriska och rättspsykiatriska vården är komplex och har visat sig ha betydelse för patientens aktivitetsengagemang och den psykiatriska behandlingen. Arbetsterapeuter har kunskap om hur individens aktivitetsengagemang påverkas i olika miljöer och en kartläggning av miljöns betydelse ansågs därför relevant ur ett arbetsterapiperspektiv. LÄS MER