Sökning: "Felix Fritsche Lidforsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Fritsche Lidforsen.

  1. 1. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
    Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER