Sökning: "Filip Lapveteläinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Lapveteläinen.

  1. 1. Inte alltid lätt att dela : Home sharing i Stockholm: varför nyttjas inte denna möjlighet mer?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Filip Lapveteläinen; [2022]
    Nyckelord :Cirkulär ekonomi; delningsekonomi; sharing economy; home sharing; hållbar utveckling;

    Sammanfattning : Den oroväckande situation som miljön och klimatet står inför blir allt merapåtaglig hos allmänheten. Samhällets nuvarande sätt att producera ochkonsumera är inte hållbart. Industrier och företag står för en betydande del avde utsläpp och råvaruutvinningar som sker idag. LÄS MER