Sökning: "delningsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet delningsekonomi.

 1. 1. Schabloner med friktioner? Är ett schablonbeskattat mikroföretagarkonto lösningen på gigekonomins skatterättsliga problem? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; [2022-02-04]
  Nyckelord :Skatterätt; Gigekonomi; Schabloner; Giggare; Plattformsekonomi; Delningsekonomi; Arbetstagare; Arbetsgivare; Inkomstslaget tjänst; Inkomstslaget näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Fenomenet gigekonomi har uppkommit tillsammans med digitaliseringens framfart. Vad som anses vara gigekonomi är dock inte klart definierat, vilket resulterat i att forskningen och statistiken inte använder begreppet koherent. LÄS MER

 2. 2. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER

 3. 3. Många goda viljor : en fallstudie i Sege park om lärande kring delningsekonomi i en samarbetskontext

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrea Karlsson; [2022]
  Nyckelord :lärande; delningsekonomi; organisatoriskt lärande; samarbete; Sege park; byggherredialog; byggherrar; kommun;

  Sammanfattning : Städer kan vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle genom att skapa förutsättningar för de som bor och verkar i dessa att göra hållbara val. Samtidigt krävs nya lösningar i arbetet, till exempel hur vi organiserar oss för att hantera de utmaningar som finns i arbetet för hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Jämlik elektrifiering : en kvalitativ studie om bilisters tankar kring elbilen och utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ather Al-Idani; [2022]
  Nyckelord :jämlikhet; publik laddinfrastruktur; elbil; elektrifiering; Uppsala;

  Sammanfattning : I takt med Sveriges pågående elektrifiering ställer det ökade elbilsbeståndet högre krav på utbyggnaden av offentlig och privat laddinfrastruktur, i synnerhet i stadsregioner som Uppsala och Stockholm. Uppsala kommun prisades år 2021 med Laddsilvret för sitt arbete med laddinfrastruktur i mindre samhällen och efterfrågar aktuell forskning som kan ligga till grund för en strategi för fortsatt utbyggnad, vilket är upphovet till denna studie. LÄS MER

 5. 5. Inte alltid lätt att dela : Home sharing i Stockholm: varför nyttjas inte denna möjlighet mer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Lapveteläinen; [2022]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; delningsekonomi; sharing economy; home sharing; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Den oroväckande situation som miljön och klimatet står inför blir allt merapåtaglig hos allmänheten. Samhällets nuvarande sätt att producera ochkonsumera är inte hållbart. Industrier och företag står för en betydande del avde utsläpp och råvaruutvinningar som sker idag. LÄS MER