Sökning: "kommunal förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden kommunal förvaltning.

 1. 1. Den interna kommunikationens dilemma: om att mäta, utvärdera och arbeta med intern kommunikation på en kommunal förvaltning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Johannes Löfgren; [2021-10-27]
  Nyckelord :utvärdering; mätning; intern kommunikation; uppföljning; kretslopp och vatten; HR; kommunikatör; strategisk; operativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Kretslopp och vatten arbetar med den interna kommunikationen, och hur de mäter den interna kommunikationen. Detta görs genom att intervjua valda chefer och medarbetare från HR- avdelningen och kommunikationsstaben på Kretslopp och vatten. LÄS MER

 2. 2. DET ÄR VI SOM GÖR VERKSAMHETEN - Medarbetares upplevelser och erfarenheter av projekt och implementeringsprocesser inom äldreomsorgen i offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Nylander; [2021-06-30]
  Nyckelord :Offentlig Förvaltning; Medarbetare; New Public Management; Byråkrati; Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka implementeringsprocesser vid projekt utifrån ett medarbetarperspektiv. Studien har genomförts för att redogöra för medarbetares upplevelser, erfarenheter och syn på implementeringsprocessen och genomförande av projekt i vård- och omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen i en kommunal organisationMax Webers byråkratiteori och New Public Management som organisationsform har använts som teoretiskt ramverk för att analysera empiri. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av bygglovsprocessen - i ljuset av rådande pandemi : Digitalisering av kommunala planeringsprocesser i värmländska kommuner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Felicia Styffe; Alva Lindström; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; bygglov; kommun; covid-19;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av digitalisering och digitala alternativ i ljuset av den rådande pandemin. Syftet med vår undersökning är att utvärdera vikten av digitalisering av bygglovsprocessen som hjälpmedel för samhällsplanerare i sitt arbete och dess möjligheter samt hinder. LÄS MER

 4. 4. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Norrgren; Matilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites; samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker, i relation till planering, gestaltning och förvaltning, utemiljön vid två svenska samverkanshus där förskola har samordnats med äldreboende. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige varför det råder brist på tillgänglig forskning och information om hur kommuner kan arbeta för att göra verksamheternas utemiljöer framgångsrika. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 pandemins påverkan på medborgardialogen : Ett arbete om förändrade möjligheter till kommunikation

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Citizen dialogue; politic participation; physical planning; Covid-19 pandemic; digitization; Medborgardialog; politiskt deltagande; fysisk planering; covid-19 pandemin; digitalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om människors inflytande i kommunal planeringoch hur detta har påverkats av covid-19 pandemin. Frågan är viktig ur ett större perspektiv då förutsättningarna för ett socialt hållbart samhälle bygger på jämställdhet, jämlikhet och delaktighet i samhällets utveckling, vilket kan påverkas av pandemins restriktioner. LÄS MER