Sökning: "Freinetpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Freinetpedagogik.

 1. 1. SPÅR AV FREINETPEDAGOGIK En aktionsforskningsstudie om utvecklandet av freinetpedagogik i ett arbetslag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Raija Törnroos; [2019-05-02]
  Nyckelord :Freinetpedagogik; Aktionsforskning; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att undersöka hur pedagoger i ett arbetslag involveras i utforskandet och utvecklandet av ett freinetpedagogiskt arbetssätt. Syftet är också att identifiera hinder och möjligheter som finns för freinetpedagogikens utövande.Teori:I studien används praktikarkitekturer som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Att kasta ut barnet med badvattnet? En studie om progressiv pedagogik i klassrumspraktiken under Lgr11

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Raija Törnroos; [2015-03-16]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Freinetpedagogik; Praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Introduktion: I min elevgrupp, en grundkoleklass i årskurs två kom det upp åsikter om att skolan var tråkig. Vid närmare eftertanke kom jag underfund med att engagemanget bland eleverna de senaste åren sjunkit och att jag ändrat mitt sätt att lägga upp arbetet för eleverna. LÄS MER

 3. 3. På låtsas och på riktigt. Verklighetsnära lärande i Freinetpedagogik och entreprenöriell pedagogik

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Segerbäck; [2013]
  Nyckelord :Freinet pedagogy; entrepreneurial pedagogy; motivation; learning situations; credentialism;

  Sammanfattning : Structuring education so that students can discover connections between schoolwork and their everyday lives is a crucial task for a teacher. This is especially true in today’s school system that seeks to foster a spirit of lifelong learning, since educational motivation depends on being able to connect to the tasks at hand. LÄS MER

 4. 4. Förskolans läroplan ur ett Freinetfilosofiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Ulrika Norrback; [2012]
  Nyckelord :Barnsyn Demokrati Freinetpedagogik Förhållningssätt Förskola Lpfö 98; rev; 2010;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyftet med detta arbete är att beskriva och analysera på vilket sätt Freinetpedagogikens syn på barn och dess lärande är förenligt med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket 2010). För att få svar på detta har jag intervjuat fyra pedagoger på två olika Freinetförskolor, som beskriver sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med den franske pedagogen Freinets tankar och idéer i en svensk förskola. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande och stödjande arbete som främjar barn i läs- och skrivsvårigheter : en kvalitativ studie i skolår F - 3

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Pernefalk; [2011]
  Nyckelord :läsinlärning; läs – och skrivsvårigheter; särskilt stöd; Freinetpedagogik;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om hur lärare beskriver att de arbetar med den tidiga läs- och skrivinlärningen samt hur de upptäcker och arbetar stödjande med elever i läs- och skrivsvårigheter. Vidare har jag undersökt i vilken utsträckning lärarna anser att riktad specialundervisning kan hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER