Sökning: "GA"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade ordet GA.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 2. 2. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 3. 3. GA and RP accents in a verbal guise test: A questionnaire-based study of Swedish upper secondary school students’ language attitudes

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Josefine Wistrand; [2021]
  Nyckelord :Verbal guise; Language attitude; Behavioural tendencies; Accent; RP; GA;

  Sammanfattning : The aim of this study is to use a verbal guise test to investigate Swedish upper secondary school students’ language attitudes toward GA and RP. While research has been conducted on this topic before, few studies have incorporated all three cognitive, affective and conative components of the mentalist approach to language attitude, and even fewer with younger student participants, which are two components the present study included. LÄS MER

 4. 4. Stadsodling som strategi för hållbar utveckling : En granskning av kommunernas arbete med fokus på stadsodling och hållbarhetsmål 13 och 15 av Agenda 2030 i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Frida Assmundsgård; Ilona Erdemli; [2021]
  Nyckelord :Urban farming; Sustainable Development; Jönköping County; Agenda 2030; Sustainable Development Goals; Stadsodling; Hållbar utveckling; Jönköpings län; kommuner; Agenda 2030; Globala hållbarhetsmål;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför stora utmaningar som klimatförändringar och ökade ansträngningar på miljön i och med en ökad global urbanisering. Tidigare forskning visar hur stadsodling kan vara ett svar på många negativa effekter som är följden av dess, och undersöker även de positiva effekterna av stadsodling utifrån hållbarhetsperspektiven och framhåller stadsodling som en välgrundad strategi för att bekämpa klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. Att styra hållbart genom pandemin : En studie om pandemins inverkan på integreringen av social och miljömässig hållbarhet i ekonomistyrningen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Danielle Lönnberg; Elin Hörman; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability integration; mangement control; formal control; informal control; Corporate social responsibility CSR ; crisis; pandemic; covid-19; Hållbarhet; hållbarhetsintegration; ekonomistyrning; formella styrmedel; informella styrmedel; corporate social responsibility CSR ; kris; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har fått en ökad betydelse i dagens samhälle och det blir allt viktigare för organisationer tar beslut som bidrar till en ökad nytta för samhället, både socialt och miljömässigt. Den pågående Covid-19 pandemin har medfört nya förutsättningar för företag och många har behövt tillta åtgärder för att anpassa sig till denna mer ostabila omgivning. LÄS MER