Sökning: "Gioele Luigetti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gioele Luigetti.

  1. 1. Hur motivation påverkar återgång i arbete

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Gioele Luigetti; Richard Larsson; [2020]
    Nyckelord :motivation; return to work; facilitating factors; blocking factors; change process.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjukskrivning kan innebära personligt lidande och kostnader för samhället. Individens attityder och förväntningar har betydelse för hur lång sjukskrivningen blir. Den förändringsprocessen arbetsåtergång innebär behöver anpassas till de omständigheter som finns i individens liv. LÄS MER