Sökning: "Gottröra olyckan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gottröra olyckan.

  1. 1. Flygrädsla : Lärdomen och erfarenheten av ha varit med om en flygolycka, hur upplever individerna sin flygrädsla och dess konsekvenser över ett längre tidsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Maria Widlund; [2012]
    Nyckelord :Flygrädsla; flygolycka; tankar; känslor; minnen; upplevelser och PTSD;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en flygolycka påverkar passagerarnas flygrädsla på längre sikt och eventuella konsekvenser som det kan innebära. Hur och på vilka sätt påverkar i så fall ett trauma som en flygolycka passagerarnas rädsla att flyga utifrån ett längre tidsperspektiv. LÄS MER