Sökning: "Hans Billström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Billström.

  1. 1. Att byta företagskultur - En studie om nyanställda chefer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Henrik Preifors; Christoffer Stigson; [2008]
    Nyckelord :ledarskap; företagskultur; chefer; kulturtyp;

    Sammanfattning : SammanfattningUppsatsens titel: Att byta företagskultur – En studie av nyanställda cheferUppsatsnivå: Kandidatuppsats - LedarskapFörfattare: Henrik Preifors och Christoffer StigsonHandledare: Anders BillströmNyckelord: Företagskultur, kulturbyte, chef, kulturpåverkan, kulturtypProblemformulering: Hur anser en nyanställd chef att han/hon påverkats vid byte av företag, avseende företagskulturen?Syfte: Att undersöka hur en nyanställd chef påverkas av kulturen i en ny organisation, samt att undersöka eventuella komplikationer som kan uppstå vid övergången från en tidigare företagskultur. Teoretisk referensram: Vi har utgått från Harrisons (1972) definitioner av olika typer av företagskultur. LÄS MER