Sökning: "Helen Asplund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Asplund.

  1. 1. Mot god intern kontroll : En studie av hur fem svenska bolag praktiskt tillämpar reglerna för intern kontroll i Svensk kod för bolagsstyrning

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Helen Asplund; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under de senaste åren har flera företagsskandaler ägt rum världen över, vilket har lett till att en utveckling mot starkare ägarinflytande i företagen tagit fart. Begreppet ”Corporate Governance”, vilket på svenska kan översättas till bolagsstyrning, har spridits snabbt och den intensiva utvecklingen på bolagsstyrningsområdet har lett till att ett antal regelverk i form av koder för bolagsstyrning har upprättats i många av världens länder. LÄS MER