Sökning: "Helen Häger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Häger.

  1. 1. Arbetsrelaterad Upplevd Kontroll : En kvantitativ studie om födelseordningens och ledarskapets påverkan på arbetsrelaterad upplevd kontroll

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Helen M. Häger; Sara Westberg; [2016]
    Nyckelord :Birth order; Leadership; Locus of Control and Work Locus of Control; Födelseordning; Ledarskap; Arbetsrelaterad upplevd kontroll; Locus of Control och Work Locus of Control;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur födelseordning (syskonposition och kön) och ledarskap (ledare och icke-ledare) påverkar arbetsrelaterad upplevd kontroll (Work Locus of Control). Ett urval av 116 individer besvarade en enkät bestående av bakgrundsfrågor och mätskalan arbetsrelaterad upplevd kontroll, WLCS. LÄS MER