Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Juridikstuderandes upplevelser av vad som har påverkat dem i deras karriärval.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Henrik Bengts; [2007]
    Nyckelord :karriärval; studieval; yrkesval; intervju; kvalitativ; induktiv tematisk analys; förebilder;

    Sammanfattning : Karriärval kan påverkas av strukturella och individuella faktorer samt av andra aktörer i omgivningen. Att välja karriärväg ses inte som någon engångsföreteelse. I dagens föränderliga och globaliserade värld aktualiseras individens val och handlingsstrategier ständigt. LÄS MER