Sökning: "Ida Quvang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Quvang.

  1. 1. Motivation till naturkunskap : En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

    Författare :Ida Quvang; [2017]
    Nyckelord :Motivation; Intresse; Naturkunskap; Naturvetenskap; Lärande; Undervisning;

    Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. LÄS MER