Sökning: "Internet based administration front-end"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Internet based administration front-end.

  1. 1. Webb Administration

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Hampus Prahl; [2005]
    Nyckelord :PHP; MySQL; Internet based administration front-end; Usability; Webb Administrations Gränssnitt; Användarvänlighet;

    Sammanfattning : I’ve built an Internet based administration front-end for the company Allt I Brand in Jamjö. Allt I Brand’s main goals are maintenance and sale of fire preventive equipment. This front-end is programmed mostly in PHP, connected to a MySQL database. LÄS MER