Sökning: "Isabel Rudberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isabel Rudberg.

 1. 1. Exploring a Web of Carriers Promoting the Travel of an Idea : the Case of a Circular Fashion System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Rudberg; Frida Ottow; [2018]
  Nyckelord :carriers; idea travel; idea translation; ecologies of translation; circular economy; circular fashion; institutional theory;

  Sammanfattning : In previous research, attention is given to the travel and translation of ideas in order to capture how ideas flow and by whom. External actors, so called carriers, promote certain ideas and discard others, further playing a significant part in the institutionalization of ideas. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföring mellan akademiker och näringsliv : En studie om hur universitet som kunskapsförmedlare stödjer etablering av samarbete i en öppen innovationskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Viberg; Isabel Rudberg; [2016]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; kunskapsförmedlare; universitet; näringsliv; samverkan; samarbete; öppen innovation;

  Sammanfattning : I en öppen innovationskontext har behovet av samarbete mellan olika aktörer ökat. I skärningspunkten mellan forskning och innovation befinner sig universitet och näringsliv som genom ömsesidigt samarbete driver samhället framåt. LÄS MER