Sökning: "oral health"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden oral health.

 1. 1. Kartläggning av olämpliga beredningsformer hos patienter med perkutan gastrostomi : Behov av läkemedelsgenomgång efter PEG-insättning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Nadin Dhaif; [2022]
  Nyckelord :Beredningsformer; PEG; läkemedelsgenomgång; olämpliga läkemedel; klinisk farmaceut;

  Sammanfattning : Background and Objective: Providing proper medication management of oral pharmaceutical dosage forms for patients with Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a challenge, therefore this study was conducted to identify the need for pharmaceutical reviews in the context of PEG insertion and the need for medication review. The objective of this study was to identify patients who are on inappropriate medication for PEG insertion and what these medications are, by mapping the medication taken by patients before and after PEG insertion. LÄS MER

 2. 2. Strokerelaterade funktionsnedsättningars påverkan på oral hälsa.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för odontologi och oral hälsovetenskap

  Författare :Daniel Mirou; Gilles Ngabo; [2022]
  Nyckelord :cardiovascular disease; cognitive disabilities; motor disabilities; stroke.; hjärt- och kärlsjukdomar; kognitiva funktionsnedsättningar; motoriska funktionsnedsättningar; stroke.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar kan påverka den orala hälsan och den oral hälsorelaterade livskvalitén hos strokedrabbade individer. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på 18 vetenskapliga originalartiklar. LÄS MER

 3. 3. Measurement of Core Body Temperature with a Powered Toothbrush

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Satya Sai Naga Jaya Koushik Pilla; Vamsi Reddy Konduru; [2022]
  Nyckelord :Core temperature; Node MCU; LM35 temperature sensor; Powered toothbrush; IoT; Standard Deviation.;

  Sammanfattning : We need to employ modern-day technologies in our daily lives to make our life easier. In this thesis, we analyze the user’s oral hygiene habits and core body temperature to help people to track the state of their health. We designed a system in which the data are directly extracted from the mouth, then stored and presented in the application. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas uppfattning kring munhygienvanor och kostvanor vid distansundervisning under covid-19-pandemin : En fenomenografisk intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för odontologi och oral hälsovetenskap

  Författare :Zoi Kyriakideli; Thi Thanh Xuan Hoang Hoang; [2022]
  Nyckelord :Coronavirus; Online Education; Oral Health Behavior; Mental Health; Young Individuals; Coronavirus; Nätbaserad undervisning; Oralt hälsobeteende; Psykisk hälsa; Unga individer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva 19-24 åringars uppfattning kring munhygienvanor och kostvanor vid distansundervisningen under covid-19-pandemin. Metod: Totalt intervjuades sex högskolestudenter i åldrarna 19-24 år. Studenterna valdes ut genom strategiskt och bekvämlighetsurval från olika fakulteter och högskolor i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda riskbedömningsinstrument inom kommunal vård och omsorg för äldre personer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Petra Sjölund; [2022]
  Nyckelord :Preventive care; risk assessment instruments; Nurses; older people; Preventiv vård; riskbedömningsinstrument; sjuksköterskor; äldre personer;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Andelen personer som är 65 år eller äldre fortsätter att öka globalt. Åldrandet medför fysiska och neurologiska förändringar, funktionsnedsättningar samt ökad risk för sjukdomar, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av negativa konsekvenser såsom fallskador, trycksår, undernäring och oral ohälsa. LÄS MER