Sökning: "Jan Wiren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Wiren.

  1. 1. Tryggt eller otryggt? En undersökning av en offentlig plats i Karlshamn.

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Kettil Svensson; [2012]
    Nyckelord :Fysisk planering; Social hållbarhet; Trygghet;

    Sammanfattning : Sammanfattning I detta examensarbete ska jag behandla ämnet trygghet respektive otrygghet och studera vad som kan göras genom fysisk planering för att skapa ökad trygghet på en offentlig plats i Karlshamn. En allmän plats kan definieras som ett område med fritt tillträde för allmän användning. LÄS MER