Sökning: "Jeanette Nygren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Nygren.

  1. 1. Netflix ur ett användarperspektiv : En kvalitativ studie om Binge Watching, tittarvanor och teknikens betydelse

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :Jeanette Boustedt; Felicia Larsson; [2015]
    Nyckelord :Video on Demand VoD ; Binge Watching; Netflix; Streaming; Digital medieutveckling; Användarupplevelse; Personalisering;

    Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse i hur användarens tittarvanor påverkas av Netflix design och teknik, och huruvida dessa uppmuntrar användaren till Binge Watching. Teori: Studien använder sig främst av Sidneyeve Matrix (2014) teori och forskning om det tekniska fenomenet Binge Watching från artikeln “The Netflix Effect: Teens, Binge Watching and on Demand Media Trends” samt Jonas Löwgrens (2002) teori om kvalitet på användning från artikeln “The use qualities of digital designs, draft 1. LÄS MER