Sökning: "Johan Nikula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Nikula.

  1. 1. Mellanförskap - svenskhet, ursprung och invandrarskap

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Johan Nikula; [2011]
    Nyckelord :mellanförskap; svenskhet; invandrarskap; identitet;

    Sammanfattning : The aim for this study was to examine betweenship as a phenomenon by focusing on identity. There is not very much research done on betweenship. I have used a qualitative phenomenological approach, based on four qualitative interviews. The four interviewees were all experiencing betweenship. LÄS MER