Sökning: "Johanna Selberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Selberg.

  1. 1. Granskning av hållbarhetsredovisning

    L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Johanna Gustafsson; Malin Selberg; [2010]
    Nyckelord :Corporate Social Responsbility; assurance; assurance provider; assurance standard; level of assurance; Hållbarhetsredovisning; granskning; granskande aktör; granskningsstandard; granskningsnivå;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisning har utvecklats från att vara ett undantag till en norm, dock är enbart cirka 40 procent av de utgivna hållbarhetsredovisningarna granskade enligt en undersökning utförd av KPMG från 2008. Det saknas krav när det gäller granskningen av hållbarhetsredovisningarna och det finns ett antal standarder som kan användas vid granskningen, både internationella och nationella sådana. LÄS MER