Sökning: "att vara chef i akademin"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden att vara chef i akademin.

 1. 1. Studenters upplevelser av psykologiska kontrakt i sina extraarbeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fiorentina Pantina; Felicia Larsson; [2023]
  Nyckelord :psychological contracts; breach of contracts; full-time students; part-time employees; job satisfaction;

  Sammanfattning : Extraanställning bland heltidsstudenter har blivit alltmer förekommande i dagens samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka uttalade och outtalade förväntningar som heltidsstudenter har på sin arbetsgivare, samt vilka konsekvenser det kan bli av eventuella psykologiska kontraktsbrott. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär det att vara ung chef? : En etnografisk studie om vad det innebär att arbeta som ung chef inom den offentliga sektorn idag.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Palm; Hanna von Rüdiger; [2023]
  Nyckelord :unga chefer; ledarskap; etnografi; emotionssociologi; det dramaturgiska perspektivet; symboliska interaktionism;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte ett tämligen outforskat område som vi anser borde uppmärksammas: vad det innebär att arbeta som ung chef inom offentlig sektor idag. Studiens urval utgick ifrån en medelstor kommun i Sverige där fyra unga chefer valdes ut. LÄS MER

 3. 3. Är det hållbart att vara chef? : En kvalitativ studie om vilka faktorer som första linjens chefer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen upplever påverkar deras hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jacqueline Broere; Emelie Hultin; [2022]
  Nyckelord :första linjens chefer; hälsa; arbetsmiljö; relationer; stöd; struktur; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Första linjens chefer arbetar idag med höga krav och en hög arbetsbelastning, vilket bidrar till en hög personalomsättning och ökad frekvens av sjukskrivningar hos chefer. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som första linjens chefer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen upplever påverkar deras hälsa. LÄS MER

 4. 4. Dumma medarbetarsamtal : Funktionell dumhet i praktiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tea Sulejmani; Hanna Krivdic; [2022]
  Nyckelord :Performance appraisals; objective; goal management; the stupidity paradox; competence development; decoupling organizations.; Medarbetarsamtal; målsättning; målstyrning; funktionell dumhet; kompetensutveckling; frikoppling organisationer.;

  Sammanfattning : Medarbetarsamtal har en betydelsefull roll och är vanligt förekommande på många svenska företag. Dessa samtal tillsammans med målstyrning ger möjligheten för både chef och medarbetare att skapa utvecklingsmöjligheter för verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Första linjens chefers erfarenheter av att arbeta i en organisation med tillitsbaserad styrning och ledning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Tu; Johanna Wickstrand; [2022]
  Nyckelord :daglig verksamhet; första linjens chefer; intervjustudie; implementering; ledarskap; tillit; tillitsbaserad styrning och ledning.;

  Sammanfattning : Offentliga organisationer som har samhällsuppdraget inom vård- och omsorg behöver vara i ständig utveckling. Detta skapar ett förändrings- och implementeringsbehov inom offentliga verksamheter. LÄS MER