Sökning: "Josefine Bystedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Bystedt.

  1. 1. Sjuksköterskeprofessionen utifrån två perspektiv - Ett historiskt och ett kvalitativt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Josefine Bystedt; [2023-04-18]
    Nyckelord :Sjuksköterskor; Profession; Professionsutveckling;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att ge en inblick i varför sjuksköterskeprofessionen ser ut som den gör idag genom att se på den utifrån två perspektiv. Ett perspektiv är dess utveckling över tid, där det redogörs för professionens viktiga händelser och beslut, dess status och kultur. LÄS MER