Sökning: "Josephine Allrin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josephine Allrin.

  1. 1. Kostens påverkan på den kognitiva förmågan - Undervisning i kost och näringslära i grundskolans tidigare år

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Linnea Andersson; Josephine Allrin; [2017]
    Nyckelord :Diskurs; Elever; Hälsa; Kognitiva förmåga; Kost; Makt; Näringslära; Skola; Undervisning; Grundskolans tidigare år;

    Sammanfattning : Vad fokuserar pedagogerna på i undervisningen om kost och näringslära i grundskolans tidigare år och hos vem ligger ansvaret att eleverna får den kunskap de behöver? Blir utbildningen likvärdig när pedagogerna utgår från sina egna erfarenheter och intressen? Den analys vi vilar på i vår studie är inspirerad av diskursanalys. Detta angreppssätt hjälper oss även i insamling och urval av vårt empiriska material. LÄS MER