Sökning: "Julia Lundby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Lundby.

  1. 1. ÄLDRES UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV AKTIVITET

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Julia Lundby; Klara Törnqvist; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det ökade antalet äldre tillsammans med kravet på en högkvalitativ och personcentrerad vård är en utmaning för vårdpersonal inom äldreomsorgen. Forskning visar att aktivitet har en positiv effekt på äldres livskvalitet och vårdboenden organiserar aktiviteter för att främja äldres hälsa och välbefinnande. LÄS MER