Sökning: "Julia Wgner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Wgner.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av förebyggande arbete hos barn med obesitas

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Olivia Nyström; Julia Wgner; [2019-08-16]
    Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; barnobesitas; familjecentrerad omvårdnad; förebyggande arbete;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barn som lever med obesitas är ett växande hälsoproblem i stora delar av världen och så även i Sverige. Det finns en ökad risk för följdsjukdomar och negativa konsekvenser för barn med obesitas såsom; diabetes, oavslutad skolgång och psykisk ohälsa. LÄS MER