Sjuksköterskans upplevelse av förebyggande arbete hos barn med obesitas

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Barn som lever med obesitas är ett växande hälsoproblem i stora delar av världen och så även i Sverige. Det finns en ökad risk för följdsjukdomar och negativa konsekvenser för barn med obesitas såsom; diabetes, oavslutad skolgång och psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har till ansvar att informera, utbilda och främja hälsa för varje individ. Vid vård av barn är det viktigt att arbeta familjecentrerat, eftersom hela familjen påverkas, det är även viktigt att familjen är delaktig i den vård som ges när ett barn lider av ohälsa. Förebyggande arbete bidrar till bättre välmående och hälsa för familjen samt bättre förutsättningar för barnets framtida hälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av förebyggande arbete hos barn med obesitas. Metod: En strukturerad litteraturöversikt som omfattade 12 vetenskapliga artiklar, publicerade i databaserna PubMed och Cinahl mellan år 2009-2019 och handlade om sjuksköterskans upplevelse av förebyggande arbetet med barnobesitas. Resultat: I resultatet framkom tre tema; sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationer, sjuksköterskans upplevelse av kunskap och sjuksköterskans upplevelse av yttre faktorers påverkan. Barnobesitas uppfattades som ett känsligt ämne och det var svårt att skapa en vårdrelation med familjen. Det uppkom även brister på tid, resurser och kunskap för sjuksköterskans förebyggande arbete. Deras höga arbetsbelastning bidrog till att sjuksköterskorna fick prioritera akutvård istället och en känsla av otillräcklighet uppkom då bland sjuksköterskorna. Det yttrades också en okunskap då vissa sjuksköterskor inte kunde hantera barnobesitas eller att de heller inte såg det som ett problem. Slutsatser: Obesitas hos barn är ett komplicerat problem som drabbar både barnet samt föräldrarna och det är därför viktigt att sjuksköterskan arbetar familjecentrerat. Sjuksköterskans arbete uppfattades som nödvändigt och betydelsefullt men inte utan hinder. En bra vårdrelation med familjen ansågs vara en viktig byggsten för att kunna utföra förebyggande arbete. Därför behöver sjuksköterskan kunskap om familjecentrerad vård och hur vårdrelationer bevaras och skapas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)