Sökning: "Karolina Åkerström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karolina Åkerström.

 1. 1. "Stress finns alltid med i bilden" : Skolrelaterad stress hos barn – en fråga för skolkuratorn?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Karolina Åkerström; [2018]
  Nyckelord :School-related stress; children; school counsellor; psychosocial environment; student health; school; Skolrelaterad stress; barn; skolkurator; psykosocial miljö; elevhälsa; skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad stress hos barn samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos barn. Metoden i studien var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolkuratorer arbetandes inom grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av stress hos barn i årskurs 5

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Karolina Åkerström; [2006]
  Nyckelord :Stressvälbefinnandetrygghetpsykisk ohälsaprestation;

  Sammanfattning : Vad upplever barn i årskurs 5 som stressande och hur påverkar det dessa elever i sitt skolarbete och det sociala samspelet i skolan? Det är beskrivande för denna uppsats. ... LÄS MER