Sökning: "Katja Glaas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Glaas.

  1. 1. En kvalitativ studie av missbrukarens vardag

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Fredrik Hein; Katja Glaas; [2007]
    Nyckelord :Social omsorgsvetenskap;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en induktiv kvalitativ studie som baseras på sex intervjuer med personer som har egen erfarenhet av livet med missbruksproblematik. Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide som ram för att hålla frågorna så öppna som möjligt. Intervjumaterialet har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER