Sökning: "Kristin Linde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Linde.

  1. 1. Om kristen bön : finns det skillnader i bön mellan kristna kyrkor?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Kristin Linde; [2005]
    Nyckelord :bön; religiösa upplevelser; förbön; bön om förlåtelse; lovsång; välsignelse; tungotal;

    Sammanfattning : Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns vissa skillnader vid bön i de olika kyrkorna, men även att det kan finnas minst lika mycket skillnader inom samma kyrka från församling till församling. Främst från storstad till små samhällen. LÄS MER