Sökning: "Legal Business Structure"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Legal Business Structure.

 1. 1. Graph Visualization of Legal Business Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Nyckelord :Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Sammanfattning : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av frivilliga upplysningar i års- och hållbarhetsredovisningar om jämställdhet i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sabina Savu Ali; Olivia Dalerstedt; [2018-06-19]
  Nyckelord :Battle of the numbers; voluntary disclosure; legal requirement; annual reports; gender equality; sustainability reports.;

  Sammanfattning : In 2012, ten of Sweden's largest companies participated in a voluntary initiative to bring more women to top positions within the companies and 2016 a legal requirement was implemented regarding sustainability reporting including gender equality reporting. Thus, this paper will study the influence of both the initiative and the legal requirement on selected companies disclosed information and key figures regarding gender equality. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt ledarskap: Implementering av hållbarhetsarbete i en organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tilda Brönnert; Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Institutionell teori; Implementeringsprocess; CSR; Hållbarhetsrapportering; Hållbarhet; Lag 2016:947 om ändring av årsredovisningslagen 1995:1554 ;

  Sammanfattning : Since 2016-12-31, big companies in Sweden must report their sustainability work according to Amendment (2016:947) to the Annual Account Act (1995:1554). This makes the sustainability reports easier to compare, and also easier to see which companies that practice sustainability. LÄS MER

 4. 4. Internprissättning : En komparativ studie om Sverige, Kina och Singapore utifrån medlemskap respektive icke-medlemskap i OECD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Frykmer; Jessica Thai; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; transfer pricing laws and guidelines; arm’s length principle; price methods; documentation; cultural dimensions; OECD; Sweden; China; Singapore; Internprissättning; lagar och riktlinjer för internprissättning; armlängdsprincipen; prismetoder; dokumentation; kulturella dimensioner; OECD; Sverige; Kina; Singapore;

  Sammanfattning : Internprissättning anses vara ett av de mest kritiska problemen när det kommer till nationell och internationell beskattning. Den växande globaliseringen har resulterat i uppkomsten av många nya multinationella verksamheter, vilket även har till följd att transaktioner mellan företag med verksamhet i olika länder ökat. LÄS MER

 5. 5. Entrepreneurial Ecosystems’ Impact on Immigrant Entrepreneurship : In Context of Kronoberg Region 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ana Veljanovski; Arilda Basha; Polina Kuznetcova; [2018]
  Nyckelord :entrepreneurship; immigrant entrepreneurs; entrepreneurial ecosystem; domains; confrontation; narratives; Kronoberg; Sweden;

  Sammanfattning : The literature argues that the immigrants act in segregated communities and they, in most of the cases, establish low-risk and low return businesses within their ethnic communities. The importance of connecting immigrant entrepreneurs and the entrepreneurial ecosystems is a challenge to be overcome taking into consideration that the immigrants usually are not involved in it as a consequence of a lack of information about how it can facilitate immigrant entrepreneurship. LÄS MER