Sökning: "Lena Cedergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Cedergren.

  1. 1. Har röstterapi långtidseffekt? Retrospektiv studie av patienter med funktionella röstbesvär 1-3 år efter avslutad behandling

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Elin Cedergren; Lena Larsson; [2001]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att försöka kartlägga hur pass bestående effekten av röstterapi egentligen är, samt att titta närmare på några faktorer som eventuellt skulle kunna inverka negativt på långtidseffekten. Undersökningen var retrospektiv och medverkande patienter var de som under åren 1998- 2000 erhöll terapi hos logoped får diagnosernafanasteni, annan specificerad röstrubbning eller röststörning ospecificerad. LÄS MER