Sökning: "Linnéa Fager"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Fager.

  1. 1. Gestaltande lekpedagogik som utvecklingsprocess : En intervjustudie med förskollärare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Linnea Fager; [2014]
    Nyckelord :Pre-school; play; drama pedagogy; developing process; method process; pre-school teacher; Förskola; lek; gestaltande lekpedagogik; utvecklingsprocess; metodutveckling; förskollärare;

    Sammanfattning : I min studie vill jag undersöka och belysa hur gestaltande lekpedagogik som arbetsprocess kan startas upp och fortlöpa. För att få förskollärares egna berättelser och perspektiv väljer jag att använda mig av intervju som metod. Jag utgår ifrån Lindqvists teori (1996) om gestaltande lekpedagogik. LÄS MER