Sökning: "Linn Heed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Heed.

  1. 1. Idiot, hora, bögjävel! : en kvalitativ studie om verbala kränkningar bland mellanstadieelever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Linn Heed; [2009]
    Nyckelord :language; verbal abuse; middle school; Språk; verbala kränkningar; mellanstadiet;

    Sammanfattning : This study describes how verbal abuse is used in schools and how it affects students. As a  result of the study is a questionnaire which was distributed to 153 students at two schools in a small town in southern Sweden. Students who participated in the study were in grades 3-6 and were between 9 and 13 years old. LÄS MER