Sökning: "Madeleine Hebo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Hebo.

  1. 1. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Madeleine Hebo; [2019]
    Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

    Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER