Sökning: "Madeleine Levin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Levin.

  1. 1. PATIENTERS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS KOMMUNIKATION INOM SLUTENVÅRDEN

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Mona Mahra; Madeleine Levin; [2019]
    Nyckelord :erfarenheter; kommunikation; kroppsspråk; närvaro; samspel;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en central del av sjukvården och är en viktig faktor för att kunna erbjuda en säker vård. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är ett viktigt verktyg för att uppnå en tydlig bild över patientens situation. LÄS MER