Sökning: "Madeleine Sellin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Sellin.

  1. 1. Frikoppling eller samordning? : En studie om avskaffandet av sambandet mellan redovisning och beskattning för K2 företag.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Maria Andersson; Madeleine Sellin; [2009]
    Nyckelord :Accounting; taxation; material relation; generally accepted accounting principles GAAP ; decoupling; coordination; Redovisning; beskattning; materiellt samband; god redovisningssed; frikoppling; samordning;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en djupare insikt om hur en frikoppling mellan redovisning och beskattning skulle kunna se ut. Genom att undersöka hur revisionsbolagen ställer sig till SamRoBs förslag om en frikoppling, SOU 2008:80, och vilka konsekvenser ett avskaffande av det materiella sambandet kan medföra för K2-företagen vill vi skapa en djupare förståelse i diskussionen om en total frikoppling av det materiella sambandet för K2-företagen. LÄS MER