Sökning: "Maja Hansson-Mild"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Hansson-Mild.

  1. 1. Pandemins effekter på lagerhållning och kapitalbindning: En studie på tre tillverkande företag och dess prioriteringar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Andersson; Maja Hansson-Mild; [2023-08-30]
    Nyckelord :Redovisning; kapitalomsättningshastighet; vinstmarginal; lönsamhet; pandemi; kapitalbindning; lagerhållning;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Pandemin drabbade företag på olika sätt, tillverkande företag fick problem med att producera Just-in-Time, till följd av materialbrist. Därför var det intressant att studera hur företagen valde att prioritera mellan att bibehålla den ekonomiska effektiviteten mot att öka lagernivåerna. LÄS MER