Sökning: "Maria Ekeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Ekeberg.

  1. 1. Omni-kanalshandel för ett ökat konsumentvärde? - En kvantitativ studie om konsumtionsbeteende och kanalval i köpprocessen inom klädesbranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

    Författare :Maria Ekeberg; Mikaela Collin; [2015]
    Nyckelord :Konsumtionsbeteende; Köpprocessen; Omni-kanalshandel; Hedonism; Konsumentvärde; Utilitarism; Business and Economics;

    Sammanfattning : Background: The use of different purchasing channels when looking for a piece of clothing has increased in recent years. Companies adapt to a greater extent to consumers’ growing need for accessibility and flexibility. LÄS MER