Sökning: "Marie-Louise Lövgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie-Louise Lövgren.

  1. 1. Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Kajsa Lundqvist; Marie-Louise Lövgren; [2008-09-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Relationen mellan sjusköterska och patient finns alltid med i omvårdnadsarbetet. I bakgrunden definieras begreppet relation och ett historiskt perspektiv på vårdrelationen ges, här beskrivs även de förutsättningar som krävs för en vårdrelation och Travelbees och Martinsens syn på vårdrelationen. LÄS MER