Sökning: "Martin Carlen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Carlen.

  1. 1. Stridskraft : en analys av begreppet Fighting power

    Magister-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Michael Carlén; [2016]
    Nyckelord :fighting power; stridskraft; kampkraft; krigföringsförmåga; metateoretisk; metateori; Fuller; Creveld; taktik;

    Sammanfattning : Uppsatsen tar sin övergripande utgångspunkt i vår förståelse för teorier inom militärteorin. Det föreligger flera utmaningar vid tolkning av teorier. Exempel på detta kan utgöras av författarens och betraktarens förförståelse, språkliga eller vetenskapsteoretiska perspektiv. LÄS MER