Sökning: "Mathias Bergmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Bergmark.

  1. 1. Krigets osynliga skador : En litteraturöversikt om att leva med PTSD

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :John Björnfot; Mathias Bergmark; [2022]
    Nyckelord :PTSD; upplevelser; krig; veteraner; flyktingar; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Post-traumatic stress disorder (PTSD) kan uppkomma efter att en person upplevt en traumatisk händelse. Det kan vara i fysisk form som våld eller trafikolycka, eller i emotionell form till exempel genom att bevittna trauma eller utsättas för psykiskt våld. LÄS MER