Sökning: "Matilda Georgsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Georgsson.

  1. 1. Föräldrabehandling efter sexuella övergrepp mot barn : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av den behandling de fått

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Matilda Georgsson; [2008]
    Nyckelord :Föräldrar; sexuella övergrepp; behandling; IPA;

    Sammanfattning : Den här studien syftar till att förstå hur föräldrar/familjehemsföräldrar, till barn som utsatts för sexuella övergrepp, upplever den behandling som de själva fått. Nio föräldrar/familjehemsföräldrar har intervjuats för att besvara studiens frågeställning. LÄS MER