Sökning: "Mikaela Neijdebro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikaela Neijdebro.

  1. 1. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Mikaela Neijdebro; [2019]
    Nyckelord :vildsvin; sus scrofa; zoonos; smittspridning; reservoar; Europa; Sverige;

    Sammanfattning : På senare år har flertalet stora utbrott av zoonotiska sjukdomar uppmärksammats runt om i världen. Flertalet av dessa har sin reservoar hos vilda djur. Detta har lett till ett ökat intresse och ökad uppmärksamhet från allmänheten rörande zoonotiska sjukdomar och deras koppling till vilda djur. LÄS MER