Sökning: "Mille Jensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mille Jensen.

  1. 1. Villaträdgårdens potential för en klimatsmart framtid : en glömd resurs i Sveriges hållbarhetsarbete?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Mille Jensen; [2023]
    Nyckelord :villaträdgård; trädgård; biologisk mångfald; ekosystem; ekosystemtjänster; klimatanpassning; klimat; kommuner; internet; hemsida;

    Sammanfattning : De privata trädgårdarna har stor potential att vara en aktiv och betydande aktör för att vi ska nå Sveriges hållbarhetsmål, genom att bidra med ekosystemtjänster. För att de privata villaträdgårdsägarna ska få den roll som behövs i det nationella hållbarhetsarbetet, så har ett antal faktorer definierats som avgörande. LÄS MER